close

Bab 1 Lebih Dekat dengan Allah Swt. yang Sangat Indah Nama-Nya

A. Iman Kepada Allah Swt.

Iman kepada Allah Swt. adalah percaya dengan sepenuh hati bahwa Dia itu ada, diucapkan dengan lisan, dan diamalkan dalam perbuatan sehari-hari.

Keimanan kepada Allah Swt. harus tertanam dengan benar kepada diri seseorang.Sebab jika iman kepada Allah Swt. tidak tertanam dengan benar, kekeliruan ini akan berlanjut terhadap keimanan kepada malaikat, kitab, rasul, hari kiamat, serta qadla’ dan qadar-Nya.

B. Makna al-Asmaul Husna

1. Pengertian

Al-Asmaul Husna artinya nama-nama Allah Swt. yang baik. Allah Swt. mengenalkan dirinya dengan nama-nama-Nya yang baik, sesuai dengan firman-Nya dalam (Q.S. al-A’raf/7: 180)

2. Contoh al-Asmaul Husna

  • Al- Alim (Maha Mengetahui)
  • Al-Khabir (Mahateliti) 
  • As-Sami’(Maha Mendengar)
  • Al-Bashir (Maha Melihat)

3. Cara Meneladani Al-Asmaul Husna  dalam Kehidupan 

  • Mencintai ilmu pengetahuan, 
  • Gigih dalam mencari ilmu
  • Teliti dalam berbuat,

C. Hikmah Beriman kepada Allah Swt.

  • Selalu mendapat pertolongan dari Allah Swt.
  • Hati menjadi tenang dan tidak gelisah
  • Sepanjang masa hidupnya tidak akan pernah merasa rugi.
Back to top button