Bab 6 : Meraih Kesuksesan , Ikhtiar, dan Tawakal

1. Dalil Mengenai Optimis

Mengenai anjuran optimis, Allah Swt. berfirman dalam Qur’an surat Az-Zumar ayat 53: “Katakanlah, “Wahai hamba-hamba-Ku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri! Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah.Sesungguhnya Allah mengampuni dosadosa semuanya. Sungguh, Dialah Yang Maha Pengampun, Maha Penyayang.”

2. Dalil Mengenai Ikhtiar

Mengenai kewajiban ikhtiar, Allah Swt. berfirman dalam Qur’an surat An-Najm ayat 39-42 yang artinya: “Dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya (39). Dan sesungguhnya usahanya itu kelak akandiperlihatkan (kepadanya) (40). Kemudian akan diberi balasan kepadanya dengan balasan yang paling sempurna(41). Dan sesungguhnya kepada Tuhanmulah kesudahannya (segala sesuatu) (42).”

3. Dalil Mengenai Tawakkal

Mengenai perintah bertawakkal, Allah Swt. berfirman dalam Qur’an surat Ali Imran ayat 159 yang artinya: “Maka berkat rahmat Allah engkau (Muhammad) berlaku lemah

lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu.Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu.Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah.Sungguh, Allah mencintai orang yang bertawakal.”

Back to top button